Насловна страна
Информатор
Радно време
Контакт
 

ИНФОРМАТОР

 

Информатор о раду Прекршајног суда у Сенти, представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежности, организационој структури и функционисању овог суда, као и о начину на који заинтересована лица, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног заначаја (''Сл. гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), могу да остваре своја права у односу на информације везане за активност Прекршајног суда у Сенти, као и о осталим битним подацима од значаја за садржину, обим и начин остваривања наведеног права.


Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (''Сл. гласник РС'', бр. 68/10 од 21.09.2010. године).

 

Доступност и ажурирање Информатора

Прекршајни суд у Сенти је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008), који се примењује од 01.01.2010. године. Сходно поменутом закону Прекршајни суд у Сенти је основан за територију општина Ада, Кањижа, Сента и Чока, са одељењима суда у Ади, Кањижи и Чоки. Ово је Информатор о раду овог суда, а подаци који се налазе у њему доступни су и на веб сајту суда на којем се исти редовно ажурирају. За тачност и потпуност података одговара председник Прекршајног суда у Сенти, Снежана Звекић.

 

Информатор се бесплатно може добити:

  • у писарници суда

По захтеву заинтересованог лица, електронска копија Информатора може бити снимљена на медиј по жељи тог лица.